Harpest/Tularemi

Harpest är en bakteriesjukdom orsakad av bakterien Francisella tularenensis som kan överföras till människor från smittade djur (zoonos). Framför allt drabbar den olika smågnagare.

Smittan kan överföras till människan på flera olika sätt t ex:

  • bett av smittade myggor
  • direktkontakt med smittade djur
  • att man andas i damm med smitta från sjuka djur
  • smittat vatten

Inkubationstiden är 2 - 10 dygn. Symtomen är hög feber, huvudvärk och illamående. Om man smittats av myggor eller direktkontakt får man lokala sår och ömma, förstorade lympfknutor nära såret. Smitta genom munnen ger sår i mun och svalg. Smitta via inandning ger lunginflammation.

Harpest behandlas med antibiotika vilket påskyndar tillfrisknandet. Vaccin finns men i begränsad omfattning och ges endast till personer som löper störst risk att drabbas t ex laboratoriepersonal.

Harpest/tularemi är en anmälningspliktig sjukom. Den är vanligast i Norrland speciellt under sk sorkår men sjukdomsfall har rapporterats från hela landet. Antalet rapporterade fall 2015 var hela 859 stycken vilket var mycket flera än året före och ojämförligt flest fall under senaste tioårsperioden. Under 2016 var rapporterade fall däremot endast 134.