MyggA Fästing 2 in 1

Mygga Fästing 2 in 1 skyddar i upp till 6 timmar mot mygg, knott och andra bitande flugor samt minskar samtidigt risken för bett av fästing. Du får ett effektivt, växtbaserat skydd som luktar gott och det kladdar inte.

Den verksamma beståndsdelen är från citroneucalyptus. Insektsmedlet är endast för användning på människa.

Observera att Mygga Fästing 2 in 1 inte ersätter  vaccination mot fästingburna sjukdomar. All annan användning än vad som angivits i bruksanvisningen är otillåten.

Mygga Fästing 2 in 1 är avsedd för hela familjen, men får inte användas på barn under 3 år.

Godkänt användningsområde: Mot mygg och fästingar.

Innehåll: Verksam beståndsdel: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (CAS 1245629-80-4) 300 g/L. Innehåller etanol.

Dosering/Bruksanvisning: Medlet ska sprayas i händerna för att sedan strykas ut på kroppen på de kroppsdelar du vill skydda. Spraya inte direkt mot ansiktet och tvätta händerna efter applicering.

För att minska risken för bett: Täck utsatta kroppsdelar med kläder och skor. Spraya inte direkt på kläder. För att förhindra att mygg, knott eller fästingar kryper in under kläderna, applicera Mygga Fästing 2 in 1 där kläderna slutar, t ex runt vader, handleder och hals. Om du använder solskyddsmedel skall du spraya Mygga Fästing 2 in 1 efteråt. Efter bad bör Mygga Fästing 2 in 1 sprayas på igen. Använd endast på mindre hudytor och högst 2 gånger per dag. Applicera maximalt 10 pump per tillfälle för vuxna och maximalt 5 pump för barn. Får inte användas på barn under 3 år. Smörj inte in barnets händer, då det finns en risk för att barnet får det i munnen. Avsluta användning av produkten om rodnad/irritation/obehag uppkommer.

Åldersrekommendationer:  MyggA Fästing 2 in 1 får inte användas på barn under 3 år.

Varningar och försiktighet: Innehåller citriodiol, linalool och geranium-olja. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik utsläpp till miljön.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsatt att skölja.
Vid hudirritation eller utslag: sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.

Hållbarhet och förvaring: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet lämnas till mottagarstation för farligt avfall.

Godkännande KEMI:

Reg nr: 4901

Bekämpingsmedel klass 3

Säkerhetsdatablad som PDF